Etapas THR WEEK - 2024

 • ETAPA 1

 • ETAPA 2

  21/03/2024 (22:30)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 3

  11/04/2024 (22:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 4

  25/04/2024 (21:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 5

  02/05/2024 (21:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 6

  27/06/2024 (21:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 7

  11/07/2024 (22:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 8

  08/08/2024 (21:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 9

  05/09/2024 (21:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 10

  17/10/2024 (22:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 11

  31/10/2024 (21:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 12

  28/11/2024 (22:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível

 • ETAPA 13

  19/12/2024 (21:00)

  KGV

  Formação indisponível

  Resultado indisponível